Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας

 

 

Το Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΜΟ) αναπτύχθηκε με αντικείμενο την μοριακή/ γενετική έρευνα με κλινική και ιστολογική συσχέτιση και σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής προκλινικών ερευνητικών δεδομένων (μετάφραση) στην κλινική διαγνωστική/ θεραπευτική στα πλαίσια της Ογκολογίας.

Επιμέρους στόχοι της μεταφραστικής έρευνας που διεξάγεται στο ΕΜΟ είναι:

Οι μελέτες αυτές μεταφραστικής έρευνας πραγματοποιούνται σε αρχειακό ιστολογικό ή άλλο βιολογικό υλικό το οποίο προέρχεται από ασθενείς που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας μετά από έγγραφη συγκατάθεση.

Οι μελέτες περιλαμβάνουν τη διερεύνηση και αξιολόγηση πολλαπλών γενετικών και άλλων μοριακών αλλαγών με τη χρήση τεχνολογίας που επιτρέπει την εφαρμογή ανοσοιστοχημικών, in situ και PCR-based μεθόδων για αυτοματοποιημένες, ευρείας κλίμακας μοριακές/γενετικές αναλύσεις. Οι ανοσοιστοχημικές μελέτες πραγματοποιούνται σε ιστικές μικροσυστοιχίες, γεγονός που επιτρέπει οικονομία χρόνου, αντιδραστηρίων και high throughput αποτελέσματα. Για την αξιόπιστη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και για τη διεξαγωγή αναλύσεων κλινικο-παθολογικής συσχέτισης προηγείται λεπτομερής καταγραφή των χαρακτηριστικών του αρχειακού ιστολογικού υλικού. Η ιστική βιοτράπεζα της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας περιλαμβάνει ιδιαίτερα αξιόλογο αριθμό δειγμάτων σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας καταγραφή κλινικοπαθολογοανατομικών δεδομένων.

Στο ΕΜΟ απασχολείται προσωπικό που περιλαμβάνει ιατρούς, βιολόγους και παρασκευαστές.