ΕΛΙΕΚ

ΕΛΙΕΚ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Έχει έδρα του την Αθήνα και διοικείται από 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, συνιστά ιδρυτικό φορέα του ΕΛ.Ι.Ε.Κ. και αποτελεί αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετέχουν σε αυτή διακεκριμένοι επιστήμονες και ιατροί του τομέα της Ογκολογίας από όλη την Ελλάδα και έχει πάγια εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.Ε.Κ από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής της.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΛΙΕΚ στο www.eliek.gr για περισσότερες πληροφορίες.